تیزر معرفی ورکشاپ ردباتن، از سری ورکشاپ‌های آموزشگاه ریکولی